Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Quliyev Baloğlan Sarı oğlu. Fiziki tərbiyənin nəzəri-metodik və praktik işlərinin əsasları

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin «17» «fevral» «2010»-cu il tarixli «202» saylı əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir.

Sadıqov Elnur Məhəmməd oğlu. Bank əməliyyatları

Kitabda bank əməliyyatlarının məzmunu ifadə edir və bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarının mahiyyəti açıqlanır. Kommersiya bankının aktiv və passiv əməliyyatları kitabda öz izahını tapmışdır. Eyni

AZƏRBAYCANDA MİLLİ VİOLONÇEL SƏNƏTİNİN YARANMASINA DAİR

DƏRS VƏSAİTİ Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Elmi Şurasının 29 may 2019-cu il tarixli iclasının 08 saylı protokolu ilə təsdiq edilmişdir.

Мahmudzadə R.Ə., Sadıqov İ.C., İsayeva N.R. İnformatika– 7. Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik

Yaşadığımız dövrü informasiya cəmiyyətinə keçid dövrü adlandırırlar. Bütün cəmiyyətlərdə olduğu kimi, informasiya cəmiyyətinin də hər bir üzvü müvafiq bilik və bacarıqlara malik olmalıdır. Bu bilik və bacarıq - lar “in

Afaq Əsgərova. Oğuznamənin dili

Kitabda XVI-XVII əsrdə yazıya alınmış şifahi ədəbi dil abidəsi olan “Oğuznamə”nin lüğət tərkibi leksik-semantik cəhətdən təhlil olunmuş, leksika və frazeologiyası sistemli şəkildə linqvistik təhlilə cəlb olunaraq ədəbi d