Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti - 100: biblioqrafiya

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti - 100: biblioqrafiya / Tərt. ed.: M. Vəliyeva, Z. Əhmədova, A. Hüseynova; elmi red. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva. - Bakı, 2018. - 560 s.

Azərbaycanda multikulturalizm: biblioqrafiya

Azərbaycanda multikulturalizm: biblioqrafiya /Layih. rəhb. Ə. Qarayev; elmi red. K. Abdullayev; ixt. red. və burax. məsul K. Tahirov; rəy.: E. Nəcəfov, A. Məmmədov; red. G. Səfərəliyeva. - Bakı, 2016. - 504 s.

İslam : biblioqrafiya

İslam: elmi-köməkçi biblioqrafiya /tərt. ed. M. Cəfərova; elmi red. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva. - Bakı, 2017. - 680 s.

Sadıqova S.A. Abuzər Xələfov

Sadıqova S. A. Abuzər Xələfov: Biblioğrafik məlumat kitabı /Solmaz Sadıqova; red. K. Tahirov; rəy.: K. Aslan, E. Əhmədov. - Bakı, 2016. - II hissə, - 248 s.

Molla Pənah Vaqif

Molla Pənah Vaqif : biblioqrafiya /tərt. ed.: M. Vəliyeva, M. İbrahimova, G. Misirova; elmi red. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva. - Bakı, 2017. - 440 s.