Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Xələfov, Abuzər Alı oğlu

Kitabxanaşünaslığın tarixi və metodologiyası : dərslik / A. A. Xələfov ; elmi red. K. İ. Aslan ; red. E. Əhmədov ; rəy.: M. Məmmədov, P. Kazımi. - Bakı : "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2014. - 552 s.

Qurbanov, Həsənağa Əli oğlu

Bizim Gülarə Əliyeva / H. Qurbanov ; red.: M. Mükərrəmoğlu, M. Məmmədov ; bur. məsul S. İsmayılova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 144 s., [16] s.

Babayeva, Həcər Teymur qızı

 Ağabacı Rzayeva : monoqrafiya / H. T. Babayeva ; red. A. Quliyeva ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Aspoliqraf, 2013. - 104 s.

Ахундова, Эльмира Гусейн гызы

Гейдар Алиев : личность и эпоха / Э. Г. Ахундова. Ч. 6, кн.2 : Возвращение / ред. Э. Алиева. - Bakı : CBS nəşriyyatı, 2013. - 496 с.