Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Sabir, Mirzə Ələkbər

Hophopnamə : 2 cilddə / M. Ə. Sabir. II cild / tərt. M. Məmmədov. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 384 s

Sabir, Mirzə Ələkbər

Hophopnamə : 2 cilddə / M. Sabir. I cild / tərt. M. Məmmədov. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 480 s.

Vaqif, Molla Pənah

Əsərləri / M. P. Vaqif ; tərt., ön sözün müəl. H. M. Araslı. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 264 s.

Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi : biblioqrafik göstərici

Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi : biblioqrafik göstərici / AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana ; tərt.-müəl. A. İ. Əliyeva-Kəngərli, elmi red. A. A. Xələfov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 424 s. 

Nesin, Əziz

Seçilmiş əsərləri / Ə. Nesin ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2006. - 240 s.