Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Nəsimi, İmadəddin

Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / İ. Nəsimi ; tərt. H. M. Araslı ; red. T. H. Kərimli. II cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 373 s.

Azərbaycan qadın şairləri antologiyası

Azərbaycan qadın şairləri antologiyası / tərt. Ə. M. Cəfərzadə ; red.: T. Qaraqaya, L. Əliyeva. - təkrar nəşr. - Bakı : Avrasiya Press, 2005. - 256 s. 

Nizami Gəncəvi

Xosrov və Şirin / Nizami Gəncəvi ; tərc. R. Rza ; ön sözün müəl. H. M. Araslı ; elmi red. X. H. Yusifli. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 392 s.

Nizami Gəncəvi

Leyli və Məcnun / Nizami Gəncəvi ; tərc. S. Vurğun, ön sözün müəl., red. X. H. Yusifli. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 288 s.

Nəbatı, Seyid Əbülqasım

Seçilmiş əsərləri / S. Ə. Nəbatı ; tərt. Ə. Hüseyni ; ön sözün müəl. Z. Ş. Əsgərli. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 216 s.