Hacıqabul rayon Мərkəzi kitabxanası

Hacıqabul rayon MKS

Tven, Mark

Şahzadə və Dilənçi / M. Tven ; red. Z. Əliyeva. - sadələşdirilmiş və ixtisar edilmiş nəşr. - Bakı : Altun Kitab, 2013. - 128 s.

Yusifqızı, Reyhan

Yaşıl gözlü qız / R. Yusifqızı ; red. R. İsmayılov. - Bakı : Altun Kitab, 2010. - 128 s.

Nizami Gəncəvi

Leyli və Məcnun / Nizami Gəncəvi ; tərc. S. Vurğun, ön sözün müəl., red. X. H. Yusifli. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 288 s.

Mir Cəlal

Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / Mir Cəlal ; tərt.: N. A. Paşayeva, T. M. Mütəllimov ; red. Ş. Ə. Axundov. I cild : Hekayələr. - Bakı : Adiloğlu, 2013. - 442 s., [12] s.

İbrahimova, Gülzar

Bir zalım şah vardı : nifrət, dəhşət, məhəbbət dolu nağıllar / G. İbrahimova ; məsl. Q. M. Namazov. - Bakı : Oskar NPM, n.i.y. - 176 s.